Lưu trữ | 10:10

Khoan thai đến chậm – chương 34

3 Th3

Tác giả: Du Du Tai

Edit: Panda đào hoa

Chương 34 – Bữa tiệc Hồng Môn

{ Một câu chuyện hư cấu dựa trên 1 giai đoạn lịch sử Hán – Sở tranh hùng, nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng để giết hại Lưu Bang, ý nói mượn cớ mở tiệc để hại người} Tiếp tục đọc